Obesitaskirurgi

LCD-behandling vid bariatrisk kirurgi
Behandling med kostersättningar som Modifast LCD (Low Calorie Diet) ger större viktnedgång på kortare tid, än konventionell lågenergikost och är en trygg och säker behandling inför bariatrisk kirurgi.

Hur kostanvisningen ser ut inför operation kan skilja mellan olika sjukhus och kliniker. Vanligt är att man använder 4-6 påsar kostersättning av LCD-typ under 2-4 veckor före operation, men även längre perioder förekommer. Hur många påsar man ska använda per dag avgör läkaren och det beror på vad man väger.

Ofta får man även träffa en dietist som ger råd om LCD och kostbehandling vid operation. Generellt brukar inte någon stegvis övergång till kostersättning behövas, utan man kan börja med sina påsar direkt.

Även typ 2-diabetiker kan ordineras Modifast LCD kostersättningar vid operation, men då är noggrann uppföljning från vårdpersonalen avgörande eftersom man noga måste följa blodsockrets utveckling och kunna justera ev. läkemedel etc. Då kan det också vara bra med en stegvis övergång från vanlig mat till kostersättning, vilket man kan få hjälp med av behandlande diabetesläkare/-sköterska.

Studieresultat

En rad fördelar av preoperativ behandling med kostersättning, inför bariatrisk kirurgi, har påvisats i kliniska studier.

  • Effektiv viktminskning på kort tid. En nyligen publicerad studie som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att 4 veckor med enbart Modifast LCD kostersättning inför bariatrisk kirurgi minskar vikten med 7,5 kg.
  • Minskad leverstorlek och leverförfettning. Ovan nämnda studie visade en radikal minskning av mängden fett i levern, med 40 %, och därmed minskad leverstorlek med 12 %.
  • Bättre förutsättningar för ingreppet. Genom minskad leverstorlek och leverförfettning samt mindre fett inuti buken förenklas ingreppet och förutsättningarna för att en operation kan genomföras med titthålsteknik förbättras.
  • Minskad komplikationsrisk vid operation.
  • Större total viktförlust. Den totala viktförlusten kan bli större genom att man redan före operation påbörjat viktnedgången.

Här finns ordinationsblad för preoperativ diet med Modifast (kan även användas inför annan kirurgi utöver bariatrisk, där preoperativ diet anses vara lämplig). 
Nyhetsbrev för vårdpersonal