Villkor för användning

Villkor för användning och meddelanden


Information

När man använder denna webbplats ("hemsidan") förbinder man sig att tillämpa nedanstående användarvillkor. Villkoren reglerar förhållandet mellan Navamedic AB ("Navamedic") och dig ("användare") såvitt avser användningen av dessa webbsidor oavsett om du har någon annan överenskommelse med Impolin. Du förbinder dig dessutom att inte använda hemsidan och webbsidorna på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning.

Villkor

1. Hemsidan och den information som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrivning eller användande på något annat sätt) om inte Impolin har givit skriftligt tillstånd till annan användning. Publicering för en större grupp är inte privat bruk.

2. Information och material på hemsidan är skyddade genom bl.a. upphovsrätt och på annat sätt (t.ex. genom varumärkesrätt). Vid nedladdning skall tecken och annan information som visar att visst material är upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat och att det tillhör Impolin bibehållas i oförändrat skick.

3. Användares rätt att bruka hemsidan medför inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör Navamedic, (inklusive kännetecken och varumärken), utöver vad som särskilt framgår av dessa villkor.

4. Användares rätt att bruka hemsidan innebär inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör någon annan än Navamedic (inklusive kännetecken och varumärken).

5. Navamedic strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick. Navamedic svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt. Navamedic förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.

Navamedic svarar inte för och lämnar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, avseende tillgänglighet, tillförlitlighet eller innehåll och inte heller avseende äganderätt eller frånvaro av intrång i annans rätt till material på hemsidan. Navamedic tar således inget ansvar för anspråk som tredje part kan ha mot användare som en följd av immaterialrättsligt eller annan typ av intrång i tredje parts material som funnits på hemsidan.

Navamedic friskriver sig från ansvar för samtliga direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av information eller data som inträffat på grund av användandet av denna hemsida, samt från varje annan skada som kan inträffa på grund av t.ex. virusangrepp som härstammar från denna hemsida.

6. Användares meddelanden till Navamedic och allt material användare översänder till Navamedic via e-post eller via hemsidans webbsidor är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av Navamedic. Alla sådana meddelanden och allt sådant material blir Navamedics egendom och Navamedic äger fritt besluta hur sådana meddelanden och sådant material skall användas.

Genom att översända material till Navamedics servrar, t.ex. genom e-post eller via hemsidans webbsidor ansvarar användare för att: (a) materialet inte innehåller något olagligt eller i övrigt opassande för publicering; (b) att rimliga ansträngningar för att genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll fullgjorts innan något material översänds; och att (c) han eller hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Navamedic med materialet.

7. Om tredje man vidtar åtgärder mot Navamedic på grund av material som användare har översänt till Navamedic åtar sig användare att svara för kostnad som uppkommer för Navamedic på grund av sådant anspråk.

8. Hemsidan innehåller information om Navamedics produkter och tjänster. Samtliga produkter och tjänster är inte tillgängliga i varje land där Navamedic bedriver verksamhet. Att en produkt eller tjänst förekommer på webbsidorna behöver således inte innebära att den finns tillgänglig för användare.

9. Hemsidan innehåller länkar till webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man och webbsidor som ägs och drivs av tredje man kan innehålla länkar till hemsidan. Navamedic har inte någon kontroll över innehållet på webbplatser som drivs av tredje man och kan inte ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Länkning till hemsidan får endast ske till förstasidan. Länkning till bakomliggande sidor, s.k. djuplänkning, är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Impolin.

10. Navamedic kan emellanåt och i föreommande fall kontrollera och övervaka diskussioner och meddelanden som förekommer på hemsidans webbsidor, men kan inte kontrollera innehållet i allt sådant material. Navamedic är inte ansvarigt för material som tillförts hemsidan av någon annan än Navamedic. Navamedic kan när som helst på eget initiativ ta bort material som användare översänt till hemsidan.

11. Om Navamedic uppdagar åtgärder i strid med något av villkoren i detta dokument kommer åtgärder att vidtas, som att förhindra utnyttjande av tjänster som tillhandahålls av Navamedic samt borttagande av information, data och annat innehåll som användaren tillfört utan att detta meddelas i förväg. Navamedic accepterar inga ekonomiska påföljder av en sådan handling.

12. Navamedic kan när som helst ändra innehållet i dessa villkor. Navamedic är inte skyldigt att informera användare om sådan villkorsändring på annat sätt än genom uppdatering av denna webbsida. Användare omfattas av sådan villkorsändring och bör därför hålla sig uppdaterad om dessa villkor genom att besöka denna sida.

13. "Framing" eller användande av någon annan metod för att inkorporera hemsidan, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade