Kost- och måltidsersättning vid diabetes typ 2

Kost- och måltidsersättning vid diabetes typ 2


Praktiska råd för LCD-diet vid typ 2-diabetes

Både kost- och måltidsersättningar kan användas av typ 2-diabetiker med övervikt/fetma (BMI över 27), men detta ska alltid ske i samråd med vårdpersonal.

Ett av skälen till kravet på att vårdpersonal är involverad är att man i samband med viktminskning, måste vara beredd att reducera eventuell medicinering. Detta gäller framförallt insulin och diabetestablettbehandling, men också blodtryck- och blodfettsänkande läkemedel.

Behovet att dosjustera diabetesmedicinen kan uppkomma redan efter några dagar med kost- och måltidsersättningar och det bör alltid ske i samråd med läkare.

Viktigt att vara välinformerad

För att ersätta vanlig mat med kostersättningar och måltidsersättningar är det som typ 2-diabetiker även viktigt att själv vara välinformerad av sin läkare, diabetessköterska och dietist om sambanden mellan insulindoser och energiintag samt att man kan mäta blodsocker och själva dosjustera vid behov.

Är medicineringen välinställd från början kan det bli aktuellt med en strikt kur från start, så att man byter då ut alla måltider direkt mot enbart kostersättning, men behandlingen kan också utformas så att man successivt går från att äta vanlig mat till enbart kostersättning.

Enklare att byta ut enstaka måltider

Att byta ut en eller flera, men inte alla måltider per dag har ett bredare användningsområde, eftersom det totala energiintaget blir högre och skillnaden mot den normala kosten därmed mindre.

När endast vissa måltider per dag ska bytas ut ersätts de med måltidsersättningar, som då ger fullvärdig näring motsvarande en måltid. För Modifast LCD kostersättning gäller att varje påse samtidigt uppfyller alla krav som ställs på en måltidsersättning. Det är däremot inte fallet för kostersättningar av VLCD typ där portionerna innehåller mindre än 200 kcal. Den senare typen av produkter ger alltså inte näringsmässigt fullvärdig ersättning för en måltid.

Om man efter en tid börjat öka i vikt igen kan man med byta ut en huvudmåltid mot en måltidsersättning eller lämplig kostersättning för att kontrollera vikten och komma på rätt spår igen. Det tar tid att förändra sina vanor, innan de sitter bekvämt.

Stegvis återgång till vanlig mat

Efter en strikt kur och när man redan från början byter ut enstaka måltider och kombinerar med mat ska man sedan succesivt trappa upp och återintroducera sund och energisnål vanlig mat, för att fortsätta sitt viktminskningsarbete. Här är råd och stöd från vårdpersonal ofta värdefullt.

När man börjar återintroducera mat är det positivt att börja med den måltid man saknat mest. Samtidigt ska man dosjustera vid behov tills den nya vanan känns bekväm innan nästa måltid återinförs. Målet är att till slut hamna på enbart vanlig mat igen och ha hittat sunda och trivsamma matvanor som man sedan kan behålla i framtiden.

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade