Referat av Wen Yuan Lin, M.D.

Referat av "Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial"Författare:

Wen Yuan Lin, M.D., M.S., Chih Hsing Wu, M.D., Nain Feng Chu, M.D., Ph.D. och Chih Jen Chang, M.D.

Publikation:

Nutrition 25 (2009) 1129-1136

Patientgrupp:

132 patienter mellan 18 och 65 år med BMI =30 kg/m2 randomiserades in i två kostersättningsgrupper för 12 veckors viktreduktionsprogram. Varje grupp hade 66 deltagare.

Bakgrund:

Då sedvanlig lågenergikost vanligtvis gav marginellt resultat bland obesa eller kraftigt obesa patienter utvecklades VLCD-dieter med 800 kcal eller mindre per dag. Man skulle förvänta sig att lägre energiintag skulle leda till kraftigare viktminskning, men tidigare studier har visat att det inte blir någon signifikant skillnad i viktnedgång mellan produkter med 240 kcal respektive 800 kcal per dag.

I Taiwan är övervikt och fetma ett växande problem, främst bland barn och män. Vidare har fetmarelaterade problem visat sig drabba asiater vid lägre BMI-nivåer än för övriga ljushyade folkslag. De har högre andel kroppsfett vid ett givet BMI-värde.

Behandling:

Efter två veckors infasningsperiod, med en lågenergikost innehållande 1 200 kcal per dag, randomiserades patienterna till en VLCD-grupp med 450 kcal per dag respektive en grupp med 800 kcal (LCD), som vardera pågick i 12 veckor.

Längd, vikt, midjeomfång, höftomfång m.m. mättes vid första besöket. Ultraljudsundersökning gjordes både vid screening och efter 12 veckors behandling. Även RMR (Resting Metabolic Rate) mättes, vid baseline samt efter de 12 veckorna med kostersättning.

Resultat och diskussion:

Båda behandlingsgupperna uppvisade signifikanta (p<0,001) viktminskningar, på 9,14 respektive 8,98 % vardera. Någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes inte. Minskningen i midjeomfång respektive höftomgång i de båda grupperna var 8,87 % och 6,08 % respektive 9,12 % och 6,51 %. Skillnaden mellan grupperna var inte heller i detta fall statistiskt signifikant.

Efter 12 veckors behandling var den procentuella förändringen av kroppsfettet över behandlingsperioden 10,5 % i 450 kcal-gruppen och 13,1 % i 800 kcal-gruppen. Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant.

I 800 kcal-gruppen uppmättes ingen statistiskt signifikant minskning av andelen fettfri kroppsmassa. I 450 kcal-gruppen däremot uppmättes en vis sänkning av den fettfria massan. Efter behandlingsperioden hade RMR sjunkit med 109 kcal/dag i 450 kcal-gruppen. Motsvarande siffra för 800 kcal-gruppen var 58,5 kcal/dag. Skillnaderna mellan grupperna i fråga om fettfrimassa och RMR var ej statistiskt signifikant. Förbättringsgraden för leversjukdomen NAFLD (Nonalcoholic fatty liver disease) var 41,5 % respektive 50,0 % i de båda grupperna.

Studien visar att både formuleringar med 450 och 800 kcal per dag är säkra och effektiva verktyg för obesa.

Resultaten indikerar att det inte finns någon fördel med att använda en kostersättning med lägre än 800 kcal per dag.

Resultaten visar också att 42,4 % av alla deltagare minskade mer än 10 % i vikt under 12-veckorsbehandlingen. Även fasteblodsocker, triglycerider och blodtryck förbättrades signifikant efter behandlingsperioden. För 800 kcal-gruppen erhölls även statistiskt signifikant sänkning av totalkolesterol och LDL-kolesterol efter behandlingsperioden.

Slutsats:

Både 450 kcal och 800 kcal per dag är effektiva och säkra verktyg för att uppnå viktminskning bland obesa taiwaneser, men det finns ingen ytterligare fördel med att rekommendera en mer restriktiv diet än 800 kcal per dag.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal