Referat av T Handjieva-Darlenska

Referat av "Initial weight loss on a 800-kcal diet as a predictor of weight loss success after 8 weeks: the Diogenes study"Författare:

T Handjieva-Darlenska, S Handjiev, TM Larsen, MA van Baak, S Jebb, A Papadaki, AFH Pfeiffer, JA Martinez, M Kunesova, C Holst, WHM Saris och A Astrup

Publikation:

European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 994-999

Patientgrupp:

Studien är en delstudie i Diogenes-studien, en multicenterstudie med 8 europeiska center i Bulgarien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Grekland, Tyskland, Spanien och Tjeckien. Den bestod av 932 kvinnliga och manliga deltagare med övervikt och fetma, som genomförde en behandlingsperiod med Low Calorie Diet (Modifast LCD kostersättning).

Bakgrund:

Det har tidigare lyfts fram att den optimala behandlingen av övervikt och fetma i framtiden måste ske med hjälp av individualiserad behandling, med bestämda markörer för vilka som är mest mottagliga för att lyckas med kost, fysisk aktivitet och beteendemodifikation.

Flera studier har tidigare gjorts för att identifiera prediktorer för viktminskning på patienter med övervikt och fetma i behandlingsprogram, men man har inte lyckats att identifiera specifika cut-off kriterier för att förutsäga viktminskning i litteraturen. Det har varit svårt eftersom patienter med fetma skiljer sig åt när det gäller i vilken hastighet de förlorar vikt under ett viktminskningsprogram. Normalt tappar större patienter mer vikt initialt än vad de med lägre utgångsvikt gör, vilket beror på att de får ett lägre energiunderskott totalt.

Några studier har tidigare visat att en större viktminskning under de första 5 veckorna i ett behandlingsprogram är associerat med ett bättre resultat långsiktigt.

Studie och metod:

Syftet mn var att fastställa på vilket sätt egenskaper och kännetecken före behandlingen och tidig viktnedgång under de första veckorna på en LCD-diet kan förutsäga den totala viktminskningen efter en 8-veckors LCD-diet.

Deltagarna genomförde en 8 veckors LCD-diet (soppor, drycker och puddingar), 800-880 kcal per dag. Måltiderna fördelades 4 ggr/dag för att ersätta frukost, lunch, middag och ett mellanmål. Som komplement fick deltagarna äta 200 g råa grönsaker samt dricka vatten, kaffe, te, kalorifria drycker och äta sockerfria tuggummi och sockerfria pastiller. Under 8 veckor medverkade deltagarna i gruppträffar med dietist vid 6 tillfällen. Antropometriska mått (t ex midjeomfång och höftomfång, impedansmätning) mättes före och efter 8-veckorsperioden.

Resultat:

Utav 932 deltagare fullföljde 801 st LCD-behandlingen under 8 veckor (86 %). Avhoppsfrekvensen var 14 % totalt för alla center (avhoppsfrekvensen var 3 % i Danmark - Impolins kommentar). Den genomsnittliga viktnedgången efter 8 veckor var 10,8 (±0,13) kg jämfört med medelviktnedgången vecka 1 som var 2,8 (±0,05) kg och vecka 3 som var 5,4 (±0,07) kg. Män visade en större viktminskning än kvinnor och gick ner 12,67 (±0,24) kg medan kvinnor minskade 9,87 (±0,13) kg, p=0,0001.

Resultaten av studien visar att den totala viktminskningen vecka 8 var positivt korrelerad med initial ursprungsvikt, längd, BMI, höftmått, sagittalmått, fettmassa, fett fri massa och kön.

I studiens multivarierade regressionsmodell av prediktorer visade tre variabler signifikanta bevis: Initial ursprungsvikt, viktförlust vid vecka 1 och vecka 3 under LCD-perioden. Dessa 3 faktorer förutspådde 68 % variation av den slutgiltiga viktnedgången. Ingen av de andra rapporterade markörerna har visat på sådan stor andel variation av viktminskningsresultatet. Studien visar att en tidig viktminskning vid vecka 1 (≥2,6kg) är en optimal prediktor som kan förutsäga en viktförlust på minst 10 kg under en 8-veckors period av LCD-behandling.

Diskussion

Det är en utmaning att identifiera den bästa behandlingen för individer med övervikt och fetma och att hitta tidiga prediktorer för att lyckas eller misslyckas med viktnedgång. I över 30 år har man identifierat prediktorer för viktnedgång. Trots det har det endast kunnat förklara en liten andel. Flera studier har haft för få deltagare och den statistiska signifikansen har därför inte kunnat styrkas.

Standardiserade markörer som enkelt kan förutsäga viktminskning både kort- och långsiktigt, med objektiva prediktorer och snäva konfidensintervall, är inte enkla att påvisa. I denna studie analyserades därför antropometriska prediktorer för viktnedgång, för att identifiera faktorer som har betydelse vid den inledande behandlingen, på viktkontroll liksom betydelsen av tidig viktnedgång under LCD diet.

Denna studie har lyckats att identifiera några nyckelfaktorer som är involverade och dess funktion för att förutsäga viktnedgång under en 8-veckors LCD-diet. En stark och signifikant prediktor som identifierades var en initialt större ursprungsvikt. Patienter med större ursprungsvikt tappar vikt snabbare än de med lägre ursprungsvikt. Med samma energiintag på 800 kcal är det självklart att en större ursprungsvikt ger ett större energiunderskott, vilket således ger en snabbare viktnedgång. Denna studie visade att en högre ursprungsvikt är positivt korrelerat både med en tidig viktnedgång och den totala viktnedgången efter 8 veckors användning av en LCD-diet.

Flera intressanta signifikanta prediktorer var även tidig viktnedgång vid vecka 1 och viktnedgång vecka 3. Dessa fynd stämmer överens med tidigare studier som visat att en större viktminskning tidigt är en stark prediktor för att lyckas gå ner i vikt både kort- och långsiktigt.

Sammantaget visar dessa data på betydelsen av att ta hänsyn till ursprungsvikt, viktminskning under första veckan av dieten och även av betydelsen av kön. Dessutom viktminskning vid vecka 3 visar på en stark signifikans och kan förklara en viktig andel av variationerna i den totala viktnedgången. En del individer kan möjligtvis minska i vikt långsammare än andra i det tidiga skedet i en LCD-diet, men om de fullföljer behandlingen finns det möjlighet att de kan erhålla en lika stor viktminskning totalt, som de som reducerat en större vikt under första veckan.

Slutsats:

Studien visar att signifikanta prediktorer för vad som påverkar viktnedgången under 8 veckors LCD-diet är: ursprungsvikt, viktnedgång vid vecka 1 och vecka 3. Dessa kan användas som markörer (prediktorer) för hur patienter svarar på en LCD-diet.

Digital utbildning