Referat av M. EJ Lean et al. UK

Referat av "Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial"Författare:

M. EJ Lean et al. UK

Publikation:

The Lancet, Publicerad online 5 december, 2017

Syfte:

Syftet med studien var att fastställa om en intensiv viktbehandling, utförd i primärvårdsregi, kunde förhindra återfall av diabetes typ 2.

Patientgrupp:

De personer som rekryterades till studien var mellan 20 – 65 år gamla. De hade diagnosticerats med diabetes typ 2 under de senaste 6 åren och hade BMI 27 – 45 kg/m2. Personerna medicinerades inte med insulin.

Metod:

49 primärvårdsenheter i Skottland ingick i denna open-label, kluster-randomiserade studie. Enheterna randomiserades till att utföra antingen intensiv viktbehandling (interventionsgruppen) eller sedvanlig behandling enligt rådande guidelines.

Interventionsgruppen slutade med antidiabetika och medicinering för högt blodtryck och startade med en strikt LCD-diet (825-853 kcal/dag) under 3-5 månader. Därefter återintroducerades måltiderna stegvis under 2-8 veckor tillsammans med strukturerat stöd från vårdpersonal för långsiktigt vidmakthållande av viktminskningen. Ytterligare primära målsättningar från interventionsgruppen var viktminskning på minst 15 kg, förhindrat återfall av diabetes (som definierades med HbA1c lägre än 6,5%).

Resultat:

306 personer rekryterades till studien från 49 enheter (23 enheter för intervention och 26 enheter för kontrollbehandling). Vid 12 månader hade 36 personer från interventionsgruppen minskat 15 kg eller mer medan ingen i kontrollgruppen uppnått detta. 68 personer i interventionsgruppen och 6 personer i kontrollgruppen förhindrade återfall av diabetes. Återfall varierade med viktförlust i hela populationen där samtliga som ökat i vikt fick återfall av diabetes. 7% av dem som var viktstabila eller minskat upp till 5 kg förhindrade återfall, 34% av dem som minskat 5-10 kg, 57 % av dem som minskat 10-15 kg och 86 % av dem som minskat mer än 15 kg eller mer. Den genomsnittliga viktminskningen var 10 kg i interventionsgruppen och 1 kg i kontrollgruppen. Uppfattningen kring livskvalitet (som mättes med EuroQol 5 Dimensions visual analogue scale) ökade 7,2 poäng hos interventionsgruppen och sjönk 2,9 poäng hos kontrollgruppen. Vid 24 månader hade 36 % av patienterna i intervantionsgruppen fortsatt diabetesremission.

Diskussion:

Studien bekräftar att diabetes typ 2 upp till 6 år inte behöver vara ett permanent tillstånd. Att uppnå tillräckligt stor viktminskning för att förhindra återfall av diabetes kan genomföras med ett intensivt viktminsknings-program i en icke-specialiserad form som leds av personal inom primärvård. Individuell flexibilitet användes i denna studie, vilket anses viktigt för att optimera den enskilda personens resultat. Varaktigheten av viktminsknings-fasen samt återintroduktionen tilläts variera inom rimliga gränser. Behovet av flexibilitet under den strikta LCD-dieten berodde till största delen på sociala anledningar. Återintroduktionen av vanliga måltider förlängdes när deltagarna behövde mer tid för att anpassa sig till nya matvanor. Under återintroduktionen samt viktstabiliseringsfasen råddes deltagarna i interventionsgruppen att öka sin fysiska aktivitet till 15 000 steg per dag. Det var en svårnådd målsättning och ingen av deltagarna i studien visade en ökad fysisk aktivitet under de 12 månaderna. Det visar vilken svårighet det är för denna population att öka mängden fysisk aktivitet.

Denna studie utmärker sig i jämförelse med andra studier då den genomfördes i deltagarna vardagliga liv och utfördes av lokala sjuksköterskor och dietister och inte genom en specialiserad vårdenhet. Studien innehöll även en högre andel män än andra viktminskningsstudier.

Studiens styrkor inkluderar en väldefinierad evidensbaserad intervention och en robust kluster-randomiserad studiedesign, som hanterats av etablerade enheter för kliniska prövningar. Studiegruppen översteg också behovet för att uppnå statistisk styrka och minskningen av diabetes-återfall på 46% översteg nivån på 22% som betraktas som kliniskt viktig.

Slutsats:

Större viktnedgång gav ökad chans till remission. Vid 12 månader förhindrade nästan hälften av deltagarna återfall av diabetes utan medicinering. Att förhindra återfall av diabetes är därför praktiskt genomförbart inom primärvården.

Vid 24 månader var 36 % av patienterna i diabetesremission.

Länk till rapporten

Nu finns även en fem årsuppföljning publicerad, här finns länk till pressmeddelandet. 

Nyhetsbrev för vårdpersonal