Referat av Lone V. Nielsen, et al.

Referat av "Efficacy of a liquid low-energy formula diet in achiving preoperative target weight loss before bariatric surgery"Författare:

Lone V. Nielsen, et al. Danmark och Kanada

Publikation:

Journal of Nutritional Science (2016), vol. 5, e22, page 1 of 7

Syfte:

Syftet var att bestämma effekten av en LCD-diet för att uppnå 8 % viktminskning, hos personer med kraftig fetma, inför överviktskirurgi.

Patientgrupp:

30 kvinnor och män mellan 18-65 år med BMI >40 eller BMI >35 kg/m2 med samtidig sömnapné eller hypertoni.

Bakgrund:

Deltagarna delades upp i två grupper om 15 personer vardera där den ena gruppen opererades vecka 8 och den andra gruppen vecka 12. Samtliga deltagare gick på en LCD-diet under 11 veckor. De undersöktes vid studiestart, efter 7 respektive 11 veckor. I denna studie undersöktes endast den preoperativa tiden från studiens start fram till vecka 7 för samtliga deltagare samt perioden från vecka 7 till 11 för grupp 2. Deltagarna fick kostråd från en dietist på veckobasis.

Dieten bestod av 4 pulverbaserade måltider, en liter skummjölk, 295 g grönsaker och 100 g yoghurt med låg fetthalt vilket gav 1 030 kcal. Deltagarna utvärderade sidoeffekter och följsamhet av dieten på veckobasis vid dietist-besöket. Följsamheten graderades på en skala mellan 1 till 5, där 5 indikerade väldigt bra följsamhet.

Resultat och diskussion:

Den genomsnittliga viktminskningen vecka 7 var 9,3 % vilket motsvarar 12,7 kg. 77 % av patienterna nådde sin preoperativa målvikt och denna uppnåddes i genomsnitt vid vecka 4-5. Den genomsnittliga viktminskningen i denna grupp var 10,2 % vilket motsvarar 14,1 kg. De övriga patienterna hade gått ner 6,1 % i genomsnitt vecka 7, vilket motsvarar 7,9 kg.

En analys visade att den grupp av patienter som hade hög ursprungsvikt också förlorade mer i vikt jämfört med de patienter som hade en lägre vikt vid studiens början. Viktminskningen bestod också till större del av FFM jämfört med gruppen som hade lägre ursprungsvikt.

Blodfetterna minskade signifikant mellan studiens start och vecka 7. Ingen ytterligare förbättring skedde mellan vecka 7 och 11.

Diskussion:

För majoriteten av studie-deltagarna är det möjligt att uppnå en snabb preoperativ viktminskning på 8 % under en 7 veckors LCD-period. Den rapporterade följsamheten bland patienterna var generellt god under de 7 veckorna och denna inrapportering förklarade även 35 % av variationen i viktförlust hos patienterna.

Antalet patienter som avbröt under studiens gång var endast 7 % vilket visar att en behandling med LCD-kur är en fungerande metod för att uppnå preoperativ viktminskning. Följsamheten har tidigare visats avta med tiden, men i denna studie var följsamheten oförändrad mellan vecka 7 och 11, vilket indikerar att behandling med LCD under 11 veckor är rimligt.

Det har tidigare föreslagits att förlust av FFM hos obesa patienter bör ligga mellan 22-30 % av den totalt viktförlusten. I denna studie var förlusten av FFM betydligt högre, dvs 41,6 % av den totala viktminskningen, trots ett relativt högt innehåll av protein i dieten (39 E%). Det är dock frågan om en LCD-diet kan betraktas som proteinrik för obesa patienter. Det finns inga formella rekommendationer kring proteinmängd för obesa patienter vid viktförlust. Då det genomsnittliga proteinintaget i denna studie var 0,75 g/kg vid studiestart, kan det argumenteras att proteinintaget under en LCD-diet inte är att betraktas som högt för denna grupp. Den stora skillnaden i energibalans som uppstår, under en LCD-diet, hos denna patientkategori kan vara en bakomliggande orsak till den högre andelen förlust av fettfri massa. Denna korrelation har visats i tidigare studier.

Blodvärdena sjönk under LCD-dieten men studien visade ingen ytterligare förbättring mellan vecka 7 och vecka 11. Det tyder på att förbättring av blodvärden har en omedelbar effekt vid energirestriktion.

Slutsats:

Resultaten i studien tyder på att det är möjligt att uppnå preoperativ viktminskning på 8 % med en LCD-diet under 7 veckor. Viktförlusten som uppnåtts vid vecka 7 gav en förbättrad metabolisk profil och ett lägre blodtryck som inte påverkades ytterligare fram till vecka 11, trots viktförlust på 3,9 % under denna period. Mekanismerna bakom den höga förlusten av fettfri massa hos kraftigt obesa personer som går på en LCD-diet behöver undersökas vidare.

Länk till rapporten

Digital utbildning