Referat av J M Ashley

Referat av "Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women comparing the dietary intake in a meal replacement group with a traditional food group"Författare:

J M Ashley, H Herzog, S Clodfelter, V Bovee, J Schrage och C Pritsos

Publikation:

Nutrition Journal 2007, 6:12 doi:10.1186/1475-2891-6-12

Patientgrupp:

Studien gjordes på 96 st kvinnor mellan 25 och 50 år med övervikt/fetma (BMI 25-35 kg/m2).

Bakgrund:

Säkra och effektiva strategier för viktkontroll krävs för att hejda den nuvarande fetmaepidemin. Att inkludera måltidsersättningar (1-2/dag) i behandling av patienter med övervikt och fetma har visat sig vara effektivt och rekommenderas till personal inom hälso- och sjukvård. Effekten på vikten är självklart viktig, men det är också viktigt att utvärdera säkerheten och näringsintaget och hur det långsiktigt påverkar hälsan. Denna studie är en uppföljning till en tidigare publicerad studie där man visat på effektiviteten av måltidsersättning och dess positiva inverkan på hälsorisker. Där man efter två år fann förbättringar i näringsintaget för kvinnor som inkluderade måltidsersättning i sin viktminskningsstrategi. Denna studie genomfördes för att utvidga de preliminära resultaten av förändringar i kosten hos kvinnor som använder måltidsersättning.

Studie och metod:

Syftet med 1-årsstudien var att dokumentera, analysera och jämföra näringsintaget vid en traditionell lågenergidiet jämfört med en lågenergidiet som inkluderade måltidsersättning som en strategi för viktnedgång.

Studiedeltagarna randomiserades till 2 olika grupper, en traditionell lågenergidiet (TFG) och en diet med måltidsersättning (MRG), som inkluderade 1-2 måltidsersättningar per dag i form av bars eller drycker, med 220 kcal per måltid. Båda grupperna fick tillägg att äta 5400 Kj per dag (1200 kcal). De fick träffa samma dietist och fick individuella råd vid totalt 18 tillfällen; var 14:e dag de första sex månaderna och sedan 1 gång per månad i sex månader. En 3 dagars kostregistrering, med 2 vardagar och en helgdag genomfördes vid baseline, efter 6 månader och efter 1 år. Antropometriska mått som vikt, längd, höftmått, kroppssammansättning (impedance), fasteblodsocker och blodtryck registrerades vid baseline samt efter 6 månader och efter 1 år.

Resultat:

Det var 70 personer (73 %) som fullföljde studien. Skillnaden i viktminskning mellan grupperna var inte signifikant. Den genomsnittliga viktminskningen inom grupperna var däremot signifikant (p≤0,5): - 6,1 (±6,7) kg för TFG-gruppen (n=35) vs. - 5,0 (±4,9) kg i MRG-gruppen (n=35). Båda grupperna visade på en framgångsrik viktnedgång, samtidigt som de erhöll ett adekvat näringsintag. Båda gruppernas makronutrienter, d.v.s. intaget av kolhydrater, protein och fett, låg inom rekommendationerna (50:19:31 för TFG-gruppen och 55:16:29 för MRG-gruppen). Det rapporterade energiintaget var likvärdigt, 5 729 (±1 424) kJ för TFG-gruppen vs. 5 993 (±2 016) kJ för MRG-gruppen. Båda grupperna visade en förbättring i kostmönstret, genom ett minskat intag av mättat fett (≤10 %), kolesterol (<200 mg/dag) och natrium (≤2 400 mg/dag).

Efter 12 månader hade båda grupperna ökat sitt frukt- och grönsaksintag och var närmare rekommendationerna 5/dag än vid baseline (4,0 ±2,2 för TFG-gruppen vs. 4,6 ±3,2 för MRG-gruppen). MRG gruppen hade ett högre intag av vitamin A, vitamin E, vitamin C, riboflavin, pantotensyra, vitamin B6, kalcium, fosfor och magnesium. TFG gruppen hade ett signifikant lägre intag av flera vitaminer och mineraler jämfört med MRG gruppen och hade en ökad risk för ett otillräckligt näringsintag.

Diskussion:

Syftet med denna studie var att utvärdera näringsintaget av två olika dieter för viktnedgång. Det är viktigt att mäta och utvärdera att näringsintaget är tillräckligt inom olika viktminskningsregimer. Noakes et al visade i sin studie att intaget av kalcium, magnesium, zink och järn var signifikant högre (p<0,01) i gruppen med måltidsersättningar än i kontrollgruppen.

Slutsats:

Studien visar att båda grupperna uppnådde en framgångsrik viktnedgång samtidigt som de erhöll ett adekvat näringsintag. Gruppen som inkluderade måltidsersättning hade dock ett bättre essentiellt näringsintag jämfört med gruppen som följde en mer traditionell lågenergikost. TFG-gruppen visade på ett signifikant lägre intag av flera vitaminer och mineraler jämfört med MRG-gruppen och visade på en ökad risk för ett otillräckligt näringsintag. Studien visar på fördelen med att inkludera måltidsersättning i behandlingen medan man följer en energireducerad kosthållning för viktnedgång.

Länk till rapporten

Digital utbildning