Referat av Inger Nilsen

Referat av "Lower Interstitial Glucose Concentrations but Higher Glucose Variability during Low-Energy Diet Compared to Regular Diet—An Observational Study in Females with Obesity"Författare:

Författare: Inger Nilsen, Agneta Andersson, Anna Laurenius, Johanna Osterberg, Magnus Sundbom, Arvo Hänni.

Publikation:

Nutrients 2021;13:3687

Patientgrupp:

46 kvinnor med fetma men utan diabetes inför bariatrisk kirurgi. Medelvärdet för BMI vid studiens start var 43.6 ± 6.2 kg/m².

Bakgrund:

Tidigare studier har visat att lågenergidieter (LED) inte bara minskar kroppsvikt och minskar leverns volym men också minskar fasterglukosvärden, postprandiella glukoskoncentrationer samt ger förbättrad insulinkänslighet. Studier har också visat att LED samt mängden kolhydrater i en diet kan påverka glukoskoncentration, variabilitet och hälsoutfall. LED såsom kostersättningar har ett lågt energiinnehåll men kan ha propotionellt hög andel kolhydrater och trots viktnedgång samt förbättrade fasteglukosnivåer och insulinkoncentrationer så behöver man studera glykemisk variabilitet hos patienter utan diabetes.

Behandling:

Man observerade interstitiella glukoskoncentrationer (IG), glykemisk variabilitet samt näringsintag hos 46 kvinnor med fetma men utan diabetes inför bariatrisk kirurgi. Medelvärdet för BMI vid studiens start var 43.6 ± 6.2 kg/m². Kontinuerlig glukosmätning, matdagbok samt stegräknare användes i studien. Studien delades upp i två perioder där deltagarna under första perioden uppmanades bibehålla sin ordinarie diet och under den andra perioden fick deltagarna en LED regim innehållandes 800-1100 kcal/dag. LED regimen bestod av pulverbaserade kostersättningar för viktkontroll (Modifast) som blandades med vatten och sedan intogs som shake, soppa, gröt, pudding eller pasta vid 4-5 tillfällen per dag. Deltagarna instruerades att komplettera med 1,5-2 liter extra vätska samt att inte äta något utöver kostersättningarna under perioden. 39 patienter fullföljde båda perioderna.

Resultat och diskussion:

Tre veckors LED resulterade i en genomsnittlig viktnedgång på 5,2% med en signifikant reduktion av interstitiell glukoskoncentration, dock observerades en uttalat större glykemisk variabilitet under LED. Den genomsnittliga 24 timmars koncentrationan av IG sjönk från 5.8 ± 0.5 mmol/L under ordinarie diet till 5.4 ± 0.5 mmol/L (p < 0.001) under LED medan den genomsnittliga svängningen ökade från 1.5 ± 0.7 till 1.7 ± 0.7 mmol/L (p = 0.031). Den glykemiska variabiliteten var i båda perioderna inom föreslaget intervall under den övre gränsen på 2.8 mmol/L. I studien observerades en skillnad i textur gällande ordinarie diet och LED, den sistnämnda bestod främst av flytande och mjuk konsistens, vilket delvis kan förklara det snabba upptaget av kolhydrater pga en tidigare magsäckstömning.

Slutsats:

Medelvärdet för glukoskoncentrationen var lägre under lågenergidiet jämfört med ordinarie diet men med en mer uttalad glykemisk variabilitet.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal