Referat av C Vázques

Referat av "Meal replacement with a low-calorie diet formula in weight loss maintenance after weight loss induction with diet alone"Författare:

C Vázques, C Montagna, F Alcaraz, JA Balsa, I Zamarrón, F Arrieta och JI Botella-Carretero

Publikation:

European Journal of Clinical Nutrition (2009), 63, 1226?1232; doi:10.1038/ejcn.2009.48

Patientgrupp:

62 patienter mellan 18 och 75 år, som framgångsrikt minskat minst 5 procent i vikt under de senaste sex månaderna, genom deltagande i ett viktminskningsprogram där det dagliga energiintaget reducerats med 400-500 kcal.

Bakgrund:

Många studier finns för att visa att olika behandlingsmetoder leder till signifikanta viktminskningar, men få studier fokuserar på att upprätthålla viktminskningen över tid. Läkemedelsbehandling ger visst resultat men till priset av biverkningar såväl som bristande följsamhet och viktuppgång vid behandlingens slut. Studier med måltidsersättningar för viktminskning har visat signifikant effekt och förbättrade viktrelaterade riskfaktorer. Denna studie syftar till att utvärdera användningen av måltidsersättningar för att upprätthålla en lyckad viktnedgång.

Behandling:

De aktuella patienterna hade under sex månaders tid minskat minst fem procent av sin ursprungsvikt genom deltagande i ett viktminsknings­program. Programmet innebar främst en föreskriven diet där dagsintaget av energi reducerades med ca 400-500 kcal.

Patienterna indelades sedan i två randomiserade grupper, där en grupp under de följande sex månaderna ersatte middagen med en måltidsersättning av LCD-typ. Båda interventionsgrupp och kontrollgrupper rekommenderades även fortsättningsvis den energibegränsade dieten från viktminskningsfasen och hade månatliga möten med en dietist. Ingen övrig intervention gjordes i kontrollgruppen.

Resultat och diskussion:

Studien visar att det för att bibehålla en viktnedgång är effektivare att ersätta ett mål mat om dagen med en måltidsersättning av LCD-typ än att enbart hålla energibegränsad diet av vanlig mat. Interventionsgruppen bibehöll vikten i högre utsträckning och minskade mer än dubbelt så mycket i vikt som kontrollgruppen, utan större förlust av fettfri kroppsmassa. Av de 31 patienterna i interventionsgruppen lyckades 83,9 % (26 personer) behålla eller ytterligare minska sin vikt under bibehållandefasen, jämfört med 58,1 % (18 st) i kontrollgruppen (p=0,025).

Patienter i interventionsgruppen minskade ytterligare 3,2 ±3,7 % av sin ursprungsvikt, jämfört med kontrollgruppen som minskade 1,3 ±3,6 %. Trots att skillnaden bara är 1,9 % av den initiala vikten, var den totala viktminskningen i interventionsgruppen drygt 10 %. Det har påvisats (Hamman et al., 2006) att varje kilos viktnedgång minskar risken för diabetes med 16 % så även en till synes liten skillnad kan betraktas som kliniskt intressant.

Studiens resultat visar att strategin att ersätta en måltid om dagen med måltidsersättning är lika effektiv eller effektivare än andra strategier för bibehållande av en viktnedgång. Jämfört med läkemedelsbehandlingar (med orlistat eller sibutramin) är behandlingsstrategin med måltidsersättning dessutom fri från motsvarande biverkningar, har bättre följsamhet och är billigare, trots minst likvärdig effekt.

Slutsats:

Att ersätta en måltid per dag mot en LCD-måltid är ett effektivt sätt att bibehålla en viktnedgång, jämfört med enbart kostdiet.

Länk till rapporten

Digital utbildning