Referat av Amy E. Rothberg et al. USA

Referat av "Very-low-energy diet for type 2 diabetes: An underutilized therapy?"Författare:

Amy E. Rothberg et al. USA

Publikation:

J Diabetes Complications. 2014;28(4): 506-510

Syfte:

Syftet med studien var att bestämma om 12 veckor med VLED (very low energy diet) i kombination med låg- till medelintensiv fysisk aktivitet var effektivt för att hantera diabetes typ 2.

Patientgrupp:

66 patienter med BMI >32 kg/m2 och typ 2 diabetes.

Behandling:

Patienterna ingick i ett 2-årigt behandlingsprogram för fetma. De träffade en endokrinolog för att göra initial bedömning under den första månaden och därefter en gång per kvartal. Vid första besöket sågs medicinering över och justerades. Om patienten tog mindre är 15 enheter insulin per dag avslutades medicineringen. För patienter som tog 15 enheter eller mer avslutades de korttidsverkande insulindoserna medan de långtidsverkande insulindoserna halverades. Metformin sattes endast ut om HbA1c låg på 6,5 % eller mindre och om patienten begärde att få avsluta medicineringen.

Patienterna träffade en dietist på veckobasis under den första månaden, varannan vecka de kommande två månaderna och en gång per månad därefter.

Fokus för behandlingen var initialt viktreduktion med 15 % under de första 12 veckorna med intensiv energirestriktion (800 kcal per dag) med hjälp av kostersättningar. Tillägg till dieten förskrevs till de patienter som vägde mer än 160 kg (160-170 kcal/dag för varje 23 kg över 160 kg).

Patienterna uppmanades att gradvis öka deras fysiska aktivitet till 40 min per dag, antingen uppdelat eller vid ett tillfälle, under de första 12 veckorna. Efter 12 veckor fick de fortsatt intensiv beteendefokuserad vägledning, påbörjade återintroduktionen av mat och ombads att utöka den fysiska aktiviteten till att omfatta 40-90 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet för att hålla vikten.

Resultat och diskussion:

Av 66 patienter som inkluderades hade 58 patienter en etablerad diabetes och hade därmed Hba1c-värden vid både baseline och uppföljningen. De övriga 8 var nydiagnosticerade med diabetes enligt ett glukostoleranstest. Efter 12 veckor minskade BMI från 40,1 till 35,1 kg/m2 och vikten minskade med 15 kg. HbA1c minskade från 7,4 % till 6,5 % hos patienter med en etablerad diabetes och den genomsnittliga HbA1c-värdet för hela gruppen var 6,4 % vid uppföljningen. Patienter med nydiagnosticerad diabetes hade signifikant lägre HbA1c jämfört med patienter med en etablerad diabetes. 76 % av patienterna med en etablerad diabetes och 100 % av patienterna med en nydiagnosticerad diabetes uppnådde HbA1c-värden mindre är 7 %. Förbättring av HbA1c under dessa 12 veckor var associerad med högre värden vid baseline och en större minskning av BMI. Insulin-medicinering under hela 12-veckorsperioden var associerat med 0,9 % högre HbA1c vid uppföljningen, i jämförelse med att inte ta insulin.

Slutsats:

Författarna konkluderar att 12 veckor med VLED (800 kcal) tillsammans med vägledning kring fysisk aktivitet som en del av ett intensivt poliklinisk vikthanteringsprogram var associerat med en väsentlig viktreduktion, minskat behov av medicinering och dramatisk förbättring av HbA1c. Denna typ av upplägg bör implementeras vidbehandling av patienter med både nydiagnosticerad och etablerad diabetes.

Länk till rapporten

Digital utbildning