Referat av Ws Leslie et al. UK

Referat av "Weight losses with low-energy formula diets in obese patients with and without type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis
Författare:

Ws Leslie et al. UK

Publikation:

International Journal of Obesity (2016), 1-6

Syfte:

Syftet var att utföra en systematisk genomgång av publicerad data, för att jämföra viktnedgång efter very low calorie diet, VLCD (<800 kcal per dag) eller low calorie diet, LCD (>800 kcal per dag) hos personer med och utan Diabetes typ 2.

Patientgrupp:

Vuxna personer 43-55 år med fetma (>30 kg/m2) med eller utan diabetes.

Metod:

Urvalet av studier gjordes genom en systematiskt elektronisk sökning i Medline, Embase och CINAHL med studier från åren 1946-2015. De studier som valdes ut var icke-randomiserade eller randomiserade kontrollerade studier med fokus på viktkontroll. Kvaliteten och eventuella källor för partiskhet bedömdes av två oberoende recensenter.

Resultat:

Den systematiska sökningen identifierade 151 potentiella studier varav 17 studier valdes ut i fulltext för vidare granskning. Av dessa studier fyllde 5 studier kriterierna för inkludering. Studierna visade resultat från USA, Australien, UK och Sverige från olika miljöer såsom slutenvård, primärvård, endokrinologisk mottagning, en obesitasklinik och från en kirurgisk enhet.

Vikten hos patienterna vid behandlingsstart varierade mellan 99-126 kg (BMI: 30-42,6 kg/m2). Den totala viktminskningen varierade från 8,9-15 kg bland patienterna med diabetes och 7,9-21 kg hos patienterna utan diabetes. Behandlingen varierade mellan 4-52 veckor.

Övergående biverkningar såsom förstoppning, yrsel, hypotoni, torr hud och dålig andedräkt påvisades i två studier. Allvarligare biverkningar rapporterades i en studie och inkluderade hypoglykemi och hjärtinfarkt.

Diskussion:

Den totala viktminskningen varierade mellan studierna och berodde på ett flertal faktorer såsom hur länge dieten pågick, ålder, kön och hälsostatus. Resultaten visade ingen skillnad i viktnedgång mellan personer med eller utan diabetes vilket även rapporterats i tidigare studier. Det var heller ingen skillnad i viktnedgång mellan de olika diet-grupperna och liknande resultat har också visats i andra studier.

Viktförlusten låg konstant på 1,2-3,2 kg per vecka i flera av studierna men inte alla. Detta förklaras bl.a. av skillnader i längd på behandlingen där den i en studie pågick under 52 veckor, och där samtliga måltider ersattas under olika långa tidsperioder.

Strikt kur med kostersättningar har också visat sig var en säker behandlingsmetod med få biverkningar. De biverkningar som rapporterats i dessa studier har inte varit direkt relaterade till dieten.

Nya metoder för viktkontroll behövs för personer med diabetes typ 2 och en strikt kur med kostersättningar kan vara ett alternativ under fasen för viktminskning.

Slutsats:

Viktnedgång med VLCD och LCD är väldigt lika resultatmässigt och viktnedgången skiljer sig heller inte mellan patienter med och utan diabetes. Dessa dieter skulle kunna bidra till nya viktminsknings-mål på 15-20 % för personer med allvarlig och medicinsk komplicerad fetma.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal