Referat av Thea Hansen et al

Referat av "Predictors of successful weight loss with realtive maintenance of fat-free mass in induviduals with overweight and obesity on an 8-week low-energy diet"Författare:

T, Hansen et al. Danmark

Publikation:

British J of Nutr (2019), 122, 468-479

Bakgrund

Den huvudsakliga riktningen för prevention och behandling av fetma består i främjandet av en hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet. För många personer med övervikt och fetma kan det vara svårt att gå ner i vikt genom att enbart genomföra livsstilsförändringar. En lågenergidiet (LED) verkar vara ett effektivt tillvägagångsätt för att snabbt gå ner i vikt tillräckligt för att förbättra kardiovaskulära riskfaktorer. För att förbättra kardiovaskulära riskfaktorer är det generellt fördelaktigt med viktförlust av fettmassa medan den fettfria massan till största del kvarstår. Utöver denna fördel är bibehållandet av fettfri massa positivt för att förhindra en större minskning i RMR (resting metabolic rate) än förväntat, vilken kan påverka viktstabiliteten efter viktminskning.

En lågenergi diet är utformad för att ge ett energiintag på 800-1200 kcal per dag och samtidigt innehålla samtliga essentiella näringsämnen. Dessa dieter ger en relativt hög andel protein för att bevara den fettfria massan. Bibehållande av den fettfria massan under viktminskning kan bero på proteinintaget per dag (g) under en LED-diet i relation till individens initiala fettfria massa. Proteinintaget behöver vara tillräckligt för att förebygga en negativ kvävebalans, vilken beror på individens totala mängd fettfria massa när man startar sin LED-diet. Av denna anledning kan det vara fördelaktigt att justera proteinintaget man får från LED-dieten beroende på personens mängd av fettfria massa.

Syfte:

Denna studie undersökte effekten av en 8-veckorsdiet med LED med 1200 kcal/dag (84 g protein/d) för män samt 1000 kcal/dag (70 g protein/d) för kvinnor, bland personer med övervikt och fetma, för att få till stånd en framgångsrik viktförlust med två primära syften:

  • Att bestämma huruvida ett individuellt proteinintag från LED var associerad med proportionen av viktförlust som FFM.
  • Att bestämma potentiella beteende-karaktäristika associerad med graden av lyckad viktförlust med LED. Dessa utvärderingar inkluderade mätvärden av ätbeteende, fysisk aktivitet, sömn och stress vid starten samt under LED-dieten.

Metod:

Studien innefattar data som insamlats under en LED-diet, som är en del av EUs project Satiety Innovation (SATIN) delarbete 5. Det är en multi-centerstudie med studiedeltagare från Danmark, Spanien och England. Den huvudsakliga målsättningen med SATIN-studien var att undersöka om intag av livsmedel designade att reducera aptiten var associerad med förbättrad viktstabilitet efter viktminskning med minst 8% genom LED-diet. I denna studie behandlas endast resultaten från LED-dieten.

Patientgrupp:

Deltagarna som rekryterades var friska män och kvinnor med övervikt eller fetma (BMI 27-35 kg/m2), mellan 20-65 år samt med en fettmassa på minst 23 %.

Behandling:

Under studiens gång fick deltagarna först komma på ett screening besök (för att bedöma om personen kunde inkluderas) och sedan ytterligare 16 återbesök, varav de första 8 besöken var relaterade till LED-dieten. Under det andra besöket tog man samtliga mätvärden för baseline. Inom 10 dagar ägde tredje besöket rum i grupp med en dietist då LED introducerades. Deltagarna träffades varannan vecka i grupp tillsammans med en dietist för uppföljning kring dieten, vikt, mått samt support från andra deltagare. Vid dessa tillfällen fick deltagarna nya produkter. Efter dietens 8 veckor följde en 7-10 dagar lång återintroduktionsfas med återgång till vanliga måltider.

Under den 8 veckor lång LED-perioden intog männen 1200 kcal (6 påsar Modifast kostersättning) och kvinnorna ca 1000 kcal (5 påsar Modifast kostersättning) i form av drycker, soppor och puddingar. Kompositionen av makronutrienter under dieten var 20 E% fett, 25 E% protein och ca 55 E% från kolhydrater. Det dagliga proteinintaget var runt 84 g för männen och 70 g för kvinnorna under förutsättning att de följde dieten.

Resultat:

301 deltagare inkluderades utifrån totalt 374 personer, men 15 personer valde att hoppa av innan diet-starten vilket resulterade i ett deltagarantal på 286 personer (64 män, 222 kvinnor). Den genomsnittliga åldern var 46 år med en genomsnittlig vikt på 87,8 kg samt ett BMI på 31,1 kg/m2. Totalt nådde 199 av 234 deltagare som slutförde hela LED-dieten målet på minst 8% viktminskning.

Av alla personer som startade LED-dieten slutförde 82% av deltagarna LED-perioden och 70% uppnådde en viktminskning på minst 8% men varierade mellan män och kvinnor. Den genomsnittliga viktminskningen efter 8 veckor LED var 9,4 kg (11%). Efter återintroduktionen var den genomsnittliga viktminskningen 9,3 kg, varav 7,1 kg var förlust av fettmassa och 1,6 kg FFM.

Medianintaget av protein var 1,3 g/kg FFM för män och 1,5 g/kg FFM för kvinnorna vid baseline. Genomsnittlig viktförlust av FFM var 17% (19% för männen, 16% för kvinnorna). Man fann ingen relation mellan proteinintag/dag per kg FFM vid baseline och proportion av viktförlust som FFM, inte heller vid justering av kön.

För alla deltagare som slutförde LED-perioden (n 198) var ett hungermått som låg en enhet högre vid baseline associerad med en genomsnittlig högre viktminskning. Ingen av de övriga beteendekaraktäristika var relaterade till viktförändringen eller kroppskompositionen hos deltagarna.

Diskussion:

Totalt lyckades 70% av deltagarna minska minst 8% i vikt men endast 17% av viktförlusten som FFM. För de personer som fullföljde sin LED-diet påverkades inte viktminskningen av proteinintaget från dieten i relation till FFM. Resultatet av viktminskningen korrelerar med tidigare studieresultat gällande effektiviteten av en LED-diet. Dieten resulterade i kliniskt relevanta förbättringar i kardiometabola riskfatorer där t.ex. 60% av de deltagare som betraktades ha prediabetes vid starten fick normaliserade värden efter dieten. Resultaten visar att liknande viktförlust och hälsoförbättringar från tidigare studier kan uppnås med en lägre energirestriktion.

Samtliga deltagare fick minst 1 g protein/d per kg FFM och resultaten visade att proportionen av viktförlust som FFM inte verkade påverkas av mängden protein/dag per kg FFM under LED-dieten. Detta betyder dock inte att proteinintaget under en LED-diet inte är viktigt men resultaten indikerar att ett dagligt proteinintag på 84 g/dag för män och 70 g/dag för kvinnor är tillräckligt för en population med BMI mellan 27-35 kg/m2, vilket även ligger i linje med EFSAs expertutlåtande kring essentiell komposition av LED under en strikt kur.

Slutsats:

Ett proteinintag med variationen 1-1,6 g protein/d per kg FFM vid starten för män samt 1,2-2,2 g/g per kg FFM för kvinnor var inte associerad men graden av viktförlust som FFM. En större upplevd hunger vid starten tillsammans med en minskad hungerkänsla under dieten var associerad med en större viktminskning medan en lägre sömnkvalitet vid starten förutspådde en mindre lyckad viktnedgång.

Länk till rapporten

Om Modifastmetoden Kostschema för viktminskning

Medmade

Tillskott av vitaminer och mineraler efter överviktsoperation - Allt i ett! Handla Medmade