Referat av SB Heymsfield

Referat av "Weight management using a meal replacements strategy: meta and pooling analysis from six studies"Författare:

SB Heymsfield, CAJ van Mierlo, HCM van der Knaap, M Heo och HI Frier

Publikation:

International journal of Obesity (2003) 27, 537-549

Studie:

De studier som inkluderades var randomiserade och kontrollerade. De inkluderade studiedeltagare med BMI över 25 kg/m2 som de var över 18 år. I studierna ersattes en eller två måltider med måltidsersättning under minst 3 månader och det totala energiintaget var 800-1 600 kcal per dag.

Bakgrund:

Trots att måltidsersättningar används av miljoner personer med övervikt och fetma har det tidigare inte funnits någon systematisk utvärdering av hur säkra och effektiva måltidsersättningar är för viktkontroll. Syftet med denna studie var att genom analysmetoder som metaanalys och poolinganalys granska existerande studier som har tittat på säkerhet och effektivitet av att använda en PMR plan (ett program med 800-1 600 kcal där 1-2 måltidsersättningar ingår) i behandling tillsammans med vanlig kost för viktminskning och långsiktig viktkontroll.

Metod:

Sökningar gjordes i Medline, Embase och Cochrane Clinical Trial register från 1960 - 20 jan 2001 och 30 potentiella studier hittades. Av dessa var det 6 studier som uppfyllde alla inklusionskriterier och som använde flytande måltidsersättning. I studierna var studiedeltagarna randomiserade till en lågenergikost med måltidsersättningar (PMR) eller en konventionell lågenergikost (RCD) med samma energiinnehåll. Författarna från alla sex studier kontaktades och uppmanades att lämna data för analys. Data från alla 6 studier samlades in och utvärderades.

Resultat:

Studiedeltagarna i PMR- och RCD-gruppen uppvisade en signifikant viktminskning både efter 3 och 12 månader. Alla analysmetoder visade att gruppen som använde sig av måltidsersättning (PMR) uppnådde en signifikant större viktminskning än gruppen med konventionell lågenergikost (RCD). Beroende på analys och uppföljning minskade PMR-gruppen 7-8 % av sin kroppsvikt och RCD-gruppen 3-7 % av sin kroppsvikt efter 12 månader.

Med metaanalys påvisades en ytterligare viktminskning med 2,54 kg (p<0,01).

Diskussion:

De sex studierna som utvärderats genom meta- och poolinganalys visade att effekten av viktminskning med måltidsersättning var likvärdig eller signifikant större än med konventionell lågenergikost. En femtedel av studiepopulationen hade diabetes vid baseline och det förelåg inte någon skillnad i viktminskning mellan patienter med och utan diabetes vid 3 månader. En femtedel av studiedeltagarna vid baseline var diabetiker och man såg ingen skillnad i viktnedgång efter 3 månader vid jämförelse mellan diabetiker och icke diabetiker. Efter 1 år hade dock inte diabetikerna bibehållit sin viktminskning i samma utsträckning som personerna utan diabetes. Dessutom var återfallsfrekvensen efter 12 månader högre hos diabetiker än hos icke diabetiker i båda behandlingsgrupper, närmare 80%. Tidigare viktminskningsstudier med diabetiker har också visat en en reducerad långsiktig viktnedgång jmf med icke diabetiker. En mindre väntad viktförlust hos patienter med diabetes är relaterad till sjukdomen och behovet av insulin.

En viktig fråga är varför behandling med måltidsersättning ger förbättrad viktkontroll. En mängd litteratur stöder effektiviteten av en strukturerad plan för viktminskning. Wing och Jeffrey menar att patienter som använder måltidsersättningar får ett förbättrat beteendemönster, ökade näringsmässiga kunskaper samt äter mer regelbundet och äter mindre snacks. Måltidsersättning i en viktminskningsplan minskar livsmedelsval, ersätter energitäta sämre val av livsmedel och ger istället energireducerade och näringstäta alternativ.

Slutsats:

Den här första systematiska utvärderingen av randomiserade, kontrollerade studier som använt behandling med måltidsersättning för viktkontroll, visar att dessa åtgärder på ett säkert och effektivt sätt kan ge signifikant hållbar viktminskning och förbättra viktrelaterade riskfaktorer och sjukdomar.

Denna undersökning ger också vägledning och kan ligga till grund för användning av måltidsersättning i behandlingsprogram förviktminskning och viktkontroll.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal