Referat av S Rössner, H Flaten

Referat av "VLCD versus LCD in long term treatment of obesity"Författare:

S Rössner, H Flaten, Obesitasenheten, Karolinska sjukhuset, Sverige och Nycomed Pharma, Oslo, Norge

Publikation:

International Journal of Obesity (1997) 21, 22-26

Patientgrupp:

93 patienter med fetma (BMI >30 kg/m2) i åldrarna 20 - 65 år, varav 30 män. Initialt genomsnittligt BMI var 38,7 kg/m2.

Bakgrund:

Kostersättningar av typen VLCD har utvärderats i en lång rad studier och konstaterats kunna ge effektiv och säker viktminskning, med moderata biverkningar. Under senare år har optimal energimängd och komposition för effektiva och säkra kostersättningar kommit att diskuterats, eftersom studier med olika energinivåer givit ungefär samma resultat i viktnedgång.

Behandling:

Patienterna indelades i tre randomiserade grupper, där en grupp behandlades med en VLCD-formula innehållande 420 kcal per dag kompletterad med en multivitamin och en fiskoljekapsel, en annan med en VLCD-formula innehållande 530 kcal per dag och slutligen en grupp med LCD-formula innehållande 850 kcal per dag.

Behandlingen började med 6 veckors ren VLCD/LCD-diet. Därefter övergick patienterna gradvis till en hypokalorisk diet med vanlig mat som gav 1 600 kcal per dag.

Efter 26 veckor fick patienterna åter samma VLCD/LCD-diet som tidigare, under ytterligare två veckor. Detta har tidigare visat sig ha positiv effekt på fullföljande och motivation, i ett skede då viktminskningen vanligen planat ut.

Efter den andra VLCD/LCD-kuren återgick patienterna till hypokalorisk kost om ca 1 600 kcal per dag. Som komplement till dieten gavs allmänna råd om kost och motion under behandlingstiden.

Resultat och diskussion:

Ingen signifikant skillnad i absolut eller procentuell viktnedgång mellan grupperna kunde konstateras i något skede av studien, som varade i 52 veckor.

Ketoner i urinen uppmättes hos alla patienter som följde behandlingen, oavsett grupp.

Biverkningarna var milda och vanligen övergående, med tendens för lägre incidens i LCD-gruppen.

Resultaten bekräftar att bibehållen viktminskning på lång sikt kan uppnås med hjälp av initial VLCD- eller LCD-behandling och att 8-15 procentig viktnedgång efter ett år kan förväntas bland de som fullföljer en sådan behandling.

Det är rimligt att anta att ett högre dagligt intag med en LCD-formula ger ökad säkerhet. Detta kan innebära att ytterligare patientgrupper skulle kunna bli aktuella för LCD-behandling, trots att de av säkerhetsskäl inte skulle vara aktuella för behandling med VLCD.

Två extra veckors VLCD/LCD efter halvår ansågs av patienterna vara väldigt bra, som vid den tidpunkten ofta upplever att motivationen går ner i samband med att viktminskningen upphör.

Slutsats:

VLCD- och LCD-produkter är lika effektiva när det gäller att uppnå viktminskning i en initial fas av ett långsiktigt behandlingsprogram. Tendensen att LCD ger färre biverkningar gör att LCD-formuleringar förtjänar mer uppmärksamhet.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal