Referat av L Gripeteg, J Torgerson

Referat av "Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diets"Författare:

L Gripeteg, J Torgerson, J Karlsson och Anna-Karin Lindroos

Publikation:

British Journal of Nutrition (2010), 103, 141-148

Patientgrupp:

169 patienter randomiserades efter 12 veckors VLED (very low energy diet vilket motsvarar VLCD - very low calorie diet) respektive LED (low energy diet vilket motsvarar LCD - low calorie diet) in i två grupper om 84 och 85 patienter. Den ena gruppen återintroducerade måltider under en vecka (grupp 1) medan den andra återintroducerade måltider under 6 veckor (grupp 6).

Bakgrund:

VLED- och LED-dieter kan användas för att uppnå en snabb och kraftig viktminskning hos obesa patienter. Det låga energiinnehållet resulterar i en viktförlust på mellan 1,5-2,5 kg per vecka med samtidig förbättring av flera riskfaktorer.

Studier har visat att en större viktnedgång initialt och användandet av VLED och LED förutsäger en större viktnedgång på lång sikt. Efter en VLED/LED-period har man dock sett en gradvis viktökning. Flera strategier har föreslagits för att förhindra eller begränsa viktuppgång efter VLED/LED. Olika tillskott har inte visat sig ha effekt för att förhindra post-VLED/LED viktuppgång, men förbättrad viktkontroll har observerats vid farmakologisk behandling, fysisk aktivitet, fortsatt användande av VLED/LED och proteinsupplement.

Ett viktigt skede i VLED/LED program är återintroduktionen av mat. Patienterna måste då anamma strategier för att anpassa sitt ätbeteende och energiintag till det lägre energibehovet som följer en lägre vikt. Långsiktiga effekter av olika strategier för återintroduktion av mat har inte tidigare studerats. Hypotesen för denna studie var att förlängd återintroduktion av måltider efter en lyckad viktminskningsperiod med VLED/LED fördelaktigt påverkar viktutvecklingen och ätbeteendet efter ett år

Behandling:

Under de första 12 veckorna uppmuntrades patienterna att följa en strikt flytande kost av VLED alternativt LED. Patienterna valde mellan flera fabrikat av VLED och LED (och 80 % av patienterna valde Modifast - information från Lena Gripeteg).

Efter denna period fick patienterna individuell kostrådgivning vid 9 tillfällen av en dietist. De patienter som minskat 10 % eller mer randomiserades in i två grupper där den ena gruppen fick standardiserade instruktioner för återintroduktion av måltider under antingen en vecka eller 6 veckor. De patienter som återintroducerade måltider under en vecka, började med frukost under 3 dagar följt av lunch eller middag de kommande 4 dagarna och därefter tillsattes den sista måltiden och VLED/LED-perioden avslutades. Den andra gruppen återintroducerade en valfri måltid under 3 veckor och fortsatte sedan med ytterligare en måltid under nästkommande 3 veckor och avslutade sedan VLED/LED-perioden med att tillsätta den sista måltiden.

Resultat och diskussion:

Den genomsnittliga viktminskningen var efter 12 veckor med VLED/LED 16.5 % i grupp 1 och 16,7 % i grupp 6. Mellan vecka 12 och 52 ökade vikten med 8,2 % i grupp 1 och 3,9 % i grupp 6. Den totala viktminskningen var signifikant större i grupp 6 jämfört med grupp 1 vid vecka 52 i jämförelse med studiens start. 37 % av patienterna i grupp 1 och 48 % av patienterna i grupp 6 hade minskat 10 % eller mer i vikt vid vecka 52.

Patienternas ätbeteende skiljde sig inte åt mellan de två grupperna vid studiens start. En signifikant skillnad observerades i båda grupperna efter perioden med VLED/LED. Återhållsamheten ökade medan okontrollerat och emotionellt ätande minskade.

Efter ett år hade återhållsamheten och okontrollerat ätande minskat signifikant i båda grupperna jämfört med vid studiens start, men förändringarna skiljde sig inte signifikant mellan grupperna.

Den bättre viktkontrollen hos deltagarna i grupp 6 var till viss del förklarade genom en fortsatt viktförlust eller bättre viktkontroll under den längre återintroduktionen. Det rekommenderade energiintaget var lägre i grupp 6 under den längre perioden av återintroduktion.

Författarnas hypotes var att en långsammare återintroduktion av mat efter VLED/LED skulle förbättra patienternas ätbeteende eftersom de kunde fokusera på en måltid i taget och få längre tid på sig att öva och anpassa varje måltid. I linje med denna hypotes bibehöll gruppen med en längre återintroduktion högre nivåer av återhållsamhet efter att hela perioden med återintroduktion var avklarad. Detta visar en förbättrad förmåga att begränsa energiintaget och följa kostråd. Även om ätbeteende tenderade återgå till ursprungsnivån över tid, var återhållsamhet och okontrollerat ätande fortfarande signifikant bättre i båda behandlingsgrupperna efter ett år.

En svårighet som komplicerar tolkningen av denna studie är att mat återintroducerades över olika långa tidsperioder, vilket resulterade i olika energirekommendationer under de 6 första veckorna av viktkontroll-fasen. Mer frekventa mätningar av vikten och information om matintag under återintroduktions-fasen skulle ha tillåtit författarna att mer detaljerat utforska hur rekommenderat energiintag och förhållningssättet gentemot matintroduktion påverkat patienternas energiintag och ätbeteende. Detta var dock inte praktiskt genomförbart.

Slutsats:

Efter en lyckad VLED/LED-inducerad viktförlust, behöll patienterna med 6 veckors återintroduktion av mat en signifikant större viktförlust efter ett års behandling i jämförelse med patienterna som återintroducerade mat under en vecka. Studieresultatet visar att vanlig mat bör introduceras långsamt efter en VLED/LED period för att förbättra viktkontrollen.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal