Referat av Kari Johansson

Referat av "Effects of anti-obesity drugs, diet and exercise on weight-loss maintenance after a very-low-calorie diet or low-calorie-diet: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trails"Författare:

Kari Johansson, Martin Neovius och Erik Hemmingsson

Publikation:

American Journal of Obesity. 2014 Jan;99(1):14-23

Studie:

Syftet var att utvärdera effekten av behandling med läkemedel mot fetma, kost och motion på viktkontroll, efter initial viktminskning med VLCD/LCD.

Bakgrund:

Bibehållande av vikt efter viktminskning är en stor utmaning i behandling av fetma. Behandling med VLCD/LCD är associerat med kraftig initial vikt nedgång, men också med en större viktrekyl jämfört med viktminskning med en moderat reducering i energiintag. Att behålla en större viktminskning kräver betydande insatser, särskilt när icke kirurgiska metoder använts.

Effekter av olika strategier för viktkontroll efter en VLCD har tidigare undersökts i flera randomiserad studier. Dessa har bl a undersökt läkemedel mot fetma, måltidsersättningar, högprotein kost, kost med lågt glykemiskt index, fett-låg kost, grönt te extrakt, förlängd återintroduktionsperiod, användande av korsett och fysisk aktivitet. Effekten av dessa strategier för viktkontroll har däremot varit oklar och de senaste meta-analyserna som undersökt långtidseffekten av VLCD har enbart gjort jämförelser mellan VLCD- och LCD-behandling.

Metod:

Material insamlades från randomiserade och kontrollerade studier från 1981 till februari 2013 med initial behandling med VLCD/LCD (<1 000 kcal/dag) följt av randomiserad uppföljningsstrategi för bibehållande av vikten, alternativt kontrollgrupp.

Resultat:

20 studier inkluderades med totalt 3017 deltagare, där alla var >18 år, mellan 24-48 år och hade BMI 27,9-41,6. Tiden för viktkontroll varade mellan 3 mån och 3 år varav 12 av 20 studier hade en period på över 1 år. Studierna delades in i 27 grupper med följande behandlingskategorier; 3 studier med läkemedel mot fetma, 4 studier med måltidsersättningar, 6 studier med högprotein kost, 6 studier med kosttillskott, 3 studier med övrig kost samt 5 studier med motion.

Under VLCD/LCD-perioden var viktnedgången i genomsnitt -12.3 kg (behandlingstid 8 v; med en variation på 3-16 v). Jämfört med kontrollgruppen var skillnaden i viktrekyl vid läkemedel mot fetma i genomsnitt 3,5 kg under 18 mån (12-36 mån), måltidsersättningar 3,9 kg under 12 mån (10-26 mån) och högprotein kost 1,5 kg under 5 mån (3-12 mån).

Effekten av motion och kosttillskott visade ingen signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen.

Diskussion:

Läkemedelsbehandling mot fetma visande positiva reusltat men har dock visat sig vara förenat med risk för biverkningar, vilket gjort att de mest verkningsfulla preparaten dragits in.

Måltidsersättningar är både näringsrika och energilåga och kan fungera både direkt och indirekt för att reducera energiintag. Många patienter med fetma underskattar sitt energiintag och måltidsersättningar kan vara effektiva för att minska patientens livsmedelsval och kan på så sätt underlätta för ett balanserat energiintag.

Högprotein kost med 20-30 E% har visat sig ge en ökad mättnad, behålla en större andel fettfri massa och upprätthålla energiförbrukningen vid diet-inducerad termogenes.

Även om man inte fann att motion visade en förbättrad viktkontroll har andra studier visat att motion är effektivt för långsiktig viktkontroll, även efter en period av viktnedgång. 2 av 3 studier visade att motion är effektivt för viktkontroll på kort sikt medan effekten långsiktigt var negativ, förmodligen på frund av följsamhet av mängden motion som behövs för viktkontroll (60-90min/dag)

Slutsats:

Läkemedel mot fetma, måltidsersättningar och högproteinkost var associerat med en förbättrad viktkontroll efter viktminskning under en VLCD/LCD-period, medan ingen signifikant skillnad fanns för kosttillskott och motion. I den den här meta-analysen visade läkemedel mot fetma och måltidsersättningar den största effekten på viktkontroll efter en VLCD/LCD-diet.

Länk till rapporten

Nyhetsbrev för vårdpersonal